top of page
eco.jpg
eco_rainbow.png

DIOLCH

am fynychu!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube
Mae ein gŵyl fach ECOSINEMA gyntaf erioed wedi dod i ben yn swyddogol.
Cynhaliwyd ein digwyddiad cyfunol cyntaf yng Nghanolfan y
Celfyddydau Aberystwyth ac yna ar-lein (ledled y DU) rhwng 16-26 Medi.

Thema eleni oedd ‘Myfyrio ynghylch Dŵr’, cyfle i blymio’n ddyfnach i gyfres o ffilmiau a digwyddiadau sy’n datgelu’r gwahanol ffyrdd y mae dŵr yn cyffwrdd â bywydau pobl ledled y byd, ac i ysbrydoli cynulleidfaoedd i drysori’r afonydd a'r moroedd sy'n ein cynnal ni i gyd.
 

Trwy gyflwyno ffilmiau newydd i’r DU a ffilm fer o Gymru a gomisiynwyd yn arbennig, ynghyd â digwyddiadau panel byw, gobeithiwn fod ein gŵyl fach wedi ysbrydoli myfyrio ar faterion amgylcheddol ochr yn ochr ag adrodd straeon gwych.

 

Fe welwn ni chi eto ym mis Mawrth ar gyfer ein gŵyl WOW!

BETH SYDD YMLAEN
FFILMIAU
THE LAST FOREST_Still_35_by Pedro J Márquez.jpg
under the concrete poster_edited.jpg
lobster soup Alli and Iceland map 3001.jpg

The Last Forest (12A)

Cyfarwyddwr: Dir Luiz Bolognesi

Brasil, 2021, 74 ',

is-deitlau  

7yh dydd Iau 16 Medi

19-26 Medi

 

Trwy adrodd straeon cywrain lle mae'r Yanomami eu hunain yn ailberfformio eu stori creu am ddau frawd a duwies ddŵr, mae'r rhaglen ddogfen hybrid hon yn rhoi lle i gymuned frodorol fwyaf Brasil lywio'r naratif a dod â ni'n nes at eu ffordd o ddeall y byd. Wrth i’w ffordd o fyw ddigyfnewid, elfennol gystadlu ag atyniad y byd gwyn datblygedig ar ochr arall yr afon, mae Kopenawa a’i gyfoedion yn ymladd yn erbyn gwenwyno’r afonydd lle maen nhw’n ymdrochi ac yn pysgota, wrth ymdrechu i gadw eu diwylliant mil o flynyddoedd oed yn gyfan.

“Only in our forest can you sleep in peace” Davi Kopenawa

“visually and sonically rich without falling back on empty exoticist spectacle” Variety

DDIM AR GAEL BELLACH
DDIM AR GAEL BELLACH

Under the Concrete (PG) 

Cyfarwyddwr: Roy Arida
Yn serennu: Alain Najm

Lebanon, 2020, 78’,  is-deitlau


7yh dydd Gwener 17 Medi

19-26 Medi

 

Ffilm annisgwyl  o hyfryd a ffilmiwyd yn ninas ac yn nyfroedd Beirut. Gyda mwg du yn llifo yn y pellter, rhesi o dagfeydd traffig a sŵn di-baid, yr unig bryd y mae’r gwerthwr a’r hyfforddwr deifio rhan-amser Alain yn teimlo heddwch yw yn ystod yr adegau hynny y mae'n treulio yn llonyddwch anhygoel y byd tanddwr. Yn chwilio am ddihangfa, mae'n penderfynu mentro popeth ar her a allai newid bywyd. Gan fynd y tu hwnt i astudio cymeriad i ymdrwytho yn ei gymeriad, mae Arida yn cyfuno realaeth, adrenalin, ffotograffiaeth tanddwr hardd, sylwebaeth gymdeithasol ac isblot rhamantus yn effeithiol iawn, gan adeiladu’r tyndra wrth fynd â ni i fyd mewnol sensitif Alain. Cadwch lygad allan am y cyfarfyddiad hudol â morgath neidiol enfawr.

"The camerawork is spot-on throughout, . . . highlighting the way perception can be altered in a heartbeat" Eye for Film

Gwobr Saad el-din Wahba ar gyfer y Ffilm Arabaidd Orau – Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cairo

DDIM AR GAEL BELLACH
DDIM AR GAEL BELLACH

Lobster Soup (PG)

Cyfarwyddwyr: Pepe Androu, Rafael Moles

Gwlad yr Iâ / Sbaen / Lithwania, 2020, 95 ', is-deitlau  

7yh dydd Sadwrn 18 Medi

19-26 Medi

 

Yn nhref bysgota Grindavik, nid nepell o’r Blue Lagoon yng Nghwlad yr Iâ, caffi Bryggjan a’i berchnogion ecsentrig yw calon ac enaid y gymuned. Mae Krilli yn gwneud y cawl cimwch enwog, tra bod ei frawd Alli yn sgwrsio â’r hen bysgotwyr, bocsiwr pencampwr olaf yr ynys, a chyfieithydd Don Quixote i Islandeg, gan gadw eu hatgofion a hen draddodiadau chwedleua a chân yn fyw. Ond a ydyn nhw ar fin cael eu llyncu gan ffrwydrad folcanig? Neu ai twristiaeth fyd-eang fydd yn ymddangos fel y bygythiad mwyaf? Gyda'i chalon gynnes a'i hiwmor rhyfedd, bydd Lobster Soup yn eich denu yn ôl  dro ar ôl tro.

“Very nutritious, deeply delicious and served whole… good-natured, existential, heroic and a little gloomy, a little elegy about the human condition and the time.” Cinephilia

DDIM AR GAEL BELLACH
DDIM AR GAEL BELLACH
DDIM AR GAEL BELLACH
the fairytale of water 3.jpg

The Fairytale of Water 
Dydd Sul 19 Medi, 6yh

DDIM AR GAEL BELLACH

O dan ddyfroedd gorllewin Cymru mae ‘na straeon - chwedlau am lifogydd - sy'n adrodd hanes adeg pan allech chi gerdded ar draws Bae Aberteifi i Iwerddon. Uwchben y tonnau, mae ‘na straeon tylwyth teg anghofiedig sy'n sôn am freuddwydwyr a oedd yn llunio tiroedd paradwysaidd, hen wragedd a oedd yn creu diodydd cariad gyda dŵr ffynnon, ac afonydd a oedd yn cael eu hystyried yn bobl. Gan ddefnyddio hen ddulliau o chwedleua gweledol a arweiniodd at ddechreuadau’r diwydiant ffilm, mae'r gwneuthurwr ffilmiau a'r artist sain Jacob Whittaker a'r chwedleuwr a'r darlunydd Peter Stevenson yn mynd ar daith trwy amser i glywed y lleisiau colledig hyn yn y dŵr. Comisiynwyd yn arbennig ar gyfer WOW.

Ymunwch â ni am y première ar Zoom, lle bydd cyfle i gwrdd â Peter a Jacob, i ofyn eich cwestiynau am y ffilm a rhannu eich straeon dyfrllyd eich hun.

Flow_Llif.png

Flow | LliF

19-26 Medi

Cydnabyddiaethau: Clare Parry-Jones, Rufus Mufasa, Siôn Marshall-Waters

Cymru 2021/22 munud

DDIM AR GAEL BELLACH

Ffrwyth ddychymyg Clare Parry-Jones yw Llif, ac mae hi hefyd yn ei chyfarwyddo ac yn perfformio ynddi. Mae’n dilyn ymateb creadigol Clare i’w phrofiadau o golli plant, trwy greu celf bapur, perfformiad a barddoniaeth. Wrth wraidd Llif mae dŵr, lle yr ydym yn dechrau bywyd, ac sy'n rhoi bywyd i'r cyrff papur, gan ein cysylltu â'n cyndeidiau a'n disgynyddion, a'r elfen o ddŵr ynom ac o’n cwmpas.

underwater.jpg

THE WATER HOLDS ME/
THE WATER BINDS US

19-26 Medi

DDIM AR GAEL BELLACH

"Fel y dŵr rydym yn nofio ynddo, mae The Water Holds Me / The Water Binds Us yn bywiogi, yn dal ac yn rhwymo ynghyd ein profiadau o nofio gwyllt. Yn seiliedig ar straeon menywod sy'n trochi, plymio a nofio mewn afonydd, llynnoedd a moroedd, mae'n dwyn i gof llawer o wahanol brofiadau mewn un nofiad, o'r disgwyliad o fynd i mewn i ddŵr oer i'r teimlad o arnofio ar eich pen eich hun a rhialtwch bobian i fyny ac i lawr yn y dŵr gyda'n gilydd. Mae'r ffilm yn dathlu’r grym sydd gan ddŵr i olchi poen ac ofn i ffwrdd ac i adfer ac adfywio ein perthnasoedd â'r byd naturiol a’n gilydd.

Mae The Water Holds Me / The Water Binds Us yn gydweithrediad rhwng Charlotte Bates a Kate Moles, cymdeithasegwyr a nofwyr o Brifysgol Caerdydd, a’r darlunydd, yr animeiddiwr a’r nofiwr Lily Mae Kroese, gyda sain gan Jennifer Walton. Mae’n deillio o ymchwil gyda'r gymuned nofio gwyllt ledled y DU, ac mae'n rhan o brosiect mwy o faint sy'n archwilio sut mae nofio gwyllt yn teimlo a pha beth a ddaw i'n bywydau.”

DIGWYDDIADAU AR-LEIN
Voices from the Water NEW.jpg

Lleisiau o’r DWr 
Dydd Sul 19 Medi, 4yh

Trafodaeth Panel dros ZOOM

Pe gallai dŵr siarad, beth fyddai’n ei ddweud? Beth sydd angen i ni ei glywed fwyaf ar hyn o bryd? Cewch glywed gan ddeifwyr, nofwyr, ymchwilwyr ac actifyddion, a fydd i gyd yn rhoi eu safbwyntiau unigryw ar drawsnewid ein hagweddau tuag at ddŵr.

Siaradwyr:

laura owen sanderson_edited.jpg

Gydag ôl-ddyneiddiaeth, y mudiad ‘morethanhuman’ ac ethnograffeg amlrywogaeth yn ysbrydoliaeth iddi, mae gwaith yr anthropolegydd cymdeithasol Dr Luci Attala yn gofyn “sut mae dŵr yn ein gwneud yn ddynol?” Ar hyn o bryd mae Luci yn archwilio i'r rôl y mae dŵr yn ei chwarae wrth lunio bywydau yng nghefn gwlad Kenya, Sbaen a Chymru.

Dr Luci Attala_.jpg

Wedi'i leoli rhwng Eryri a Sir Benfro, mae Laura Owen Sanderson, sylfaenydd a chyfarwyddwr We Swim Wild, yn defnyddio ymgyrchu drwy antur i dynnu sylw at broblemau yn yr amgylchedd. Rhwydwaith o gynrychiolwyr rhanbarthol yw'r Waterloggers sydd i gyd yn gofalu am eu hyd o ddŵr lleol drwy fynd ati i lanhau traethau, afonydd a llynnoedd a chymryd samplau gwyddonol o'u dyfrffordd leol y mae Prifysgol Bangor yn eu profi am lefelau microplastigion a halogiadau eraill sy’n llechu’n dawel.

David Jones_edited.jpg

Mae David Jones yn cynrychioli Neptune’s Army of Rubbish Cleaners (NARC), elusen Gymreig sydd wedi ennill gwobrau ac sydd trefnu dros 2000 o ddigwyddiadau glanhau tanddwr yn y DU a thramor. Mae NARC, sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr sy'n frwdfrydig dros gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd morol, hefyd yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o'r effeithiau a gweithio ar atebion cydweithredol.

mike christie_edited.jpg

Mae gwaith Mike Christie yr Athro Economeg Amgylcheddol ac Ecolegol yn Ysgol Fusnes Prifysgol Aberystwyth, yn mynd i’r afael ag ystod eang o faterion adnoddau naturiol ac amgylcheddol gan gynnwys ecosystemau morol a daearol, ansawdd dŵr, bioamrywiaeth, cynlluniau amaeth amgylcheddol, hamdden a thwristiaeth. Mae'n archwilio effeithiau colli bioamrywiaeth ar les dynol mewn gwledydd sy'n datblygu, gydag astudiaethau diweddar ym Madagascar, Malawi, Nigeria, Ghana, Rwanda, Indonesia, Bangladesh, Ynysoedd Solomon a'r Caribî.

Charlotte_edited.jpg
Kate_edited_edited.jpg

Mae Charlotte Bates a Kate Moles yn gymdeithasegwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ganddyn nhw ddiddordeb yn y ffyrdd y mae dŵr yn ein huno, ein trochi a'n cynnal. Mae eu hymchwil yn archwilio bydoedd amlsynhwyraidd nofio gwyllt, y ffyrdd y mae nofwyr yn deall lles, llawenydd a risg yn y dŵr a'r cydberthnasau sy'n cael eu creu a'u cynnal trwy'r cyfarfyddiadau hyn.

Lily_edited.jpg

Mae Lily Mae Kroese yn animeiddiwr, yn ddarlunydd ac yn nofiwr gwyllt. Mae’n cael ei harwain gan gariad at adrodd straeon hynaws a thechnegau traddodiadol. Mae gwaith Lily yn ceisio cysylltu â phobl mewn ffyrdd tawel. Mae ei hymarfer yn amrywio rhwng animeiddiadau, llyfrau lluniau a phaentiadau ac yn aml mae'n cael ei harwain gan ymchwil a chydweithredol.

christian headshot_edited.jpg

Mae Dr Christian Dunn, Cyfarwyddwr Grŵp Gwlypdiroedd Bangor, yn ymchwilydd gweithgar ac yn ddarlithydd mewn gwyddor gwlypdir - yn enwedig ecoleg gwlypdir, biogeocemgeg mawndiroedd, dal a storio carbon a defnyddio gwlypdiroedd triniaeth adeiledig. Mae Christian hefyd yn gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Plastig Cymru ac mae ganddo brosiectau ymchwil parhaus sy'n edrych ar lygredd plastig a microblastig. Mae Christian yn gyd-sylfaenydd We Swim Wild, mudiad Cenedlaethol i olrhain a monitro lefelau microblastigau yn nyfroedd y Deyrnas Unedig. Yn ogystal, mae Dr Christian Dunn yn ymgyrchydd amgylcheddol arobryn ac yn siaradwr cyhoeddus. Mae wedi cyflwyno tair trafodaeth TEDx ac mae'n ymddangos yn rheolaidd ar y teledu a’r radio ac yn cyfrannu i gyhoeddiadau yn y wasg leol a chenedlaethol sy’n sôn am faterion amgylcheddol a hinsawdd. Gan ei fod yn gyn newyddiadurwr mae wedi ysgrifennu ar gyfer ystod o bapurau newydd a chylchgronau blaenllaw.

THE LAST FORESTS VOICES FROM THE AMAZON.png

Y Goedwigaeth OLAF: Lleisiau o’r Amazon
Dydd Iau 23 Medi, 7YH

Mae brwydr y Yanomami a welir yn THE LAST FOREST yn ficrocosm o'r peryglon y mae'r byd yn eu hwynebu. Sut allwn ni gefnogi'r Yanomami i gynnal eu hawliau i'w tir ac i fyw yn eu ffordd eu hunain?

 

Bydd Fiona Watson (Cyfarwyddwr Ymchwil ac Eiriolaeth yn Survival International) a Sue Branford (Golygydd Biwro America Ladin) yn ymuno â David Gillam, cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm WOW, i ymchwilio’n ddyfnach i’r materion sy’n wynebu pobl frodorol a amlygir yn THE LAST FOREST. Mae’n amlwg mai Pobl brodorol â'u ffordd gynaliadwy o fyw yw gwarcheidwaid gorau'r goedwig. Trwy atal datgoedwigo a cholli bioamrywiaeth, maen nhw’n allweddol i'n brwydr fyd-eang i leihau effaith yr argyfwng hinsawdd. Bydd canlyniad y gwrthdaro treisgar rhwng pobloedd brodorol Brasil a llywodraeth eithafol, asgell dde’r Arlywydd Bolsonaro a’r sector busnes amaeth pwerus nid yn unig yn diffinio ffordd o fyw’r bobl frodorol, ond hefyd goroesiad ein planed.

 

Mae Fiona Watson yn Gyfarwyddwr Ymchwil ac Eiriolaeth yn Survival International, y mudiad byd-eang dros hawliau pobl lwythol. Mae hi wedi bod gyda Survival ers 1990 ac wedi gweithio ar lawer o ymgyrchoedd dros hawliau pobl frodorol, yn enwedig gyda'r Yanomami, Guarani, ac Awá ym Mrasil. Mae Fiona wedi ymweld â llawer o gymunedau brodorol yn Ne America ac mae'n arbenigwraig ar lwythau nas cysylltwyd â nhw yn yr Amason. Mae hi wedi ymweld â chymunedau llwythol yn Affrica ac Asia ac wedi cydlynu ymgyrch Survival gyda Llwynwyr Canolbarth y Kalahari o Fotswana. Bu’n cynnal gwaith maes gyda chymuned frodorol Quechua yn yr Andes ym Mheriw ar gyfer ei MA a bu’n byw yn Amason Brasil am ddwy flynedd.

 

Dechreuodd Sue Branford ei gyrfa fel newyddiadurwraig yn gweithio ym Mrasil yn y 1970au fel gohebydd i'r Financial Times, yr Economist, a'r Observer. Ar ôl dychwelyd i'r DU, bu’n gweithio i’r BBC World Service. Mae Sue wedi cyhoeddi pum llyfr, gan gynnwys – Fighting over Land in the Amazon a Cutting the Wire – the Story of the Landless Movement in Brazil, y dyfarnwyd iddo wobr hawliau dynol Vladimir Herzog. Ar hyn o bryd mae Sue yn cymryd rhan mewn prosiect ymchwil yn yr Amason ac yn olygydd gwirfoddol ym Miwro America Ladin. Mae hi'n ysgrifennu'n rheolaidd ar gyfer gwefan amgylcheddol Mongabay.

Mwynhewch ein ffilmiau EcoSinema
a digwyddiadau o gysur
eich cartref

unnamed-1.png

Rydym yn credu mewn adeiladu byd lle mae ochr well y natur ddynol yn disgleirio a lle gall ffilmiau fod yn hygyrch i bawb, felly fe benderfynon ni sicrhau bod ein ffilmiau ar-lein ar gael am ddim fel y gall pawb fwynhau'r ŵyl.

Mae ein dull arloesol 'Talu Beth Rydych chi'n Teimlo' yn dibynnu ar y rhai sy'n gallu fforddio talu'n hael i roi costau'r rhai na allant.

 

Felly os ydych chi mewn sefyllfa i ystyried rhoi rhodd i gefnogi Gŵyl Ffilm WOW a'n cymuned, helpwch ni i barhau i rannu'r sinema fyd-eang orau gyda chi.
 

Diolch!

  CYSYLLTU

  CADWCH MEWN CYSYLLTIAD!

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  Cysylltwch

  Ar gyfer unrhyw ymholiadau gan y wasg cysylltwch â Phil Moore phil@wowfilmfestival.com

  instagram Tag #ECOSINEMA

  Partner Lleoliad

  AC logo.png

  Cefnogwyr a Chyllidwyr

  FHW & BFI FAN White.jpg
  CCM.png
  ffilmlogo_white.png
  Lottery funding strip landscape white.pn
  wg_logo_landscape.png
  bottom of page