top of page

Polisi Preifatrwydd

Mae Gŵyl WOW yn cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (mewn grym o 25 Mai 2018) Rydym wedi ymrwymo i gynnal eich preifatrwydd a chymryd gofal gyda'r wybodaeth bersonol y gallwch ei gwirfoddoli fel rhan o archebion tocynnau, pryniannau ar-lein, aelodaeth. neu ffurflenni rhoddion, e-gylchlythyr neu arwyddo digwyddiadau ac arolygon ymwelwyr.

 

Mae'r wybodaeth bersonol rydyn ni'n ei chasglu, ei phrosesu neu ei defnyddio yn cael ei thrin yn ddiogel ac yn unol â'n polisi preifatrwydd (disgrifir isod). Pryd bynnag y byddwch chi'n rhoi gwybodaeth bersonol i ni, rydych chi'n cydsynio i'w chasglu a'i defnyddio yn unol â'r polisi hwn, gan gynnwys ein defnydd o gwcis (fel yr eglurir isod). Wrth brosesu eich archeb / pryniant byddwn yn gofyn i chi am eich enw, cyfeiriad, e-bost a'ch rhif ffôn. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer prosesu'r holl archebion heblaw arian parod. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn ichi a hoffech gael eich hysbysu am ddigwyddiadau ac ymgyrchoedd sydd ar ddod yn WOW. Rydym yn cadw gwybodaeth bersonol at ddibenion gweinyddu, hysbysebu, marchnata a chodi arian.

 

Yn dibynnu ar yr hyn rydych wedi'i ddweud wrthym, byddwn i) yn prosesu'ch gwybodaeth ar y sail eich bod wedi rhoi caniatâd ar gyfer y prosesu hwn ac ar gyfer cyfathrebiadau cysylltiedig (Erthygl 6 (1) (a) o GDPR) ii) prosesu eich gwybodaeth ar y sail eich bod yn ymrwymo i gontract pan fyddwch yn prynu tocynnau neu gynhyrchion o Ganolfan y Celfyddydau neu pan fyddwch yn rhoi rhodd (Erthygl 6 (1) (b) o GDPR) a iii) yn prosesu eich gwybodaeth ar y sail ei bod yn y ' buddion cyfreithlon 'WOW i wneud hyn (Erthygl 6 (1) (f) o GDPR) yn yr ystyr bod WOW yn gofyn am y wybodaeth er mwyn prosesu trafodion ariannol a thrafodion eraill a chadw cofnod o'r rhain.

 

Dim ond staff WOW fydd yn cyrchu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth.

Defnyddir trydydd partïon yn achlysurol i ddarparu cyfleusterau neu wasanaethau i helpu i brosesu data. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â WOW  info@wowfilmfestival.com

 

Gweler hefyd: https://eventive.org/privacy

 

 

bottom of page