main_banner bangladesh-01.png
Climate2.png
CimateHeader1.png
Climate3.png
Straeon Hinsawdd Bangladesh Cymru: menywod yn magu gwytnwch

COMISIYNAU FFILMIAU BYR

 

Y Briff

Mae Straeon Hinsawdd Bangladesh Cymru yn bartneriaeth ryngwladol rhwng Gŵyl Ffilm WOW Cymru a’r Byd yn Un a Dhaka DocLab, a ariennir gan grant cydweithio rhyngwladol y British Council.

 

Rydym yn gwahodd gwneuthurwyr ffilm ifanc a datblygol yng Nghymru a Bangladesh i wneud cais am un o 4 comisiwn gwneud ffilmiau.

 

Mae’r prosiect hwn yn rhoi cyfleoedd i 4 gwneuthurwr ffilm ifanc 18-35 oed, 2 o Fangladesh a 2 o Gymru, i wneud ffilm fer hyd at 30 munud o hyd ar y thema o fenywod yn magu cynaladwyedd a gwytnwch mewn ymateb i faterion newid hinsawdd.

 

Bydd pob gwneuthurwr ffilm yn gweithio gyda menywod yn eu gwlad i adrodd straeon am rymuso menywod ac arloesi mewn ymateb i effeithiau newid hinsawdd ar eu cymunedau. Mae gennym ddiddordeb mewn amrywiaeth o arddulliau a thechnegau gwneud ffilmiau.

 

Bydd y pedair ffilm yn cael eu cwblhau a'u cyflwyno erbyn Chwefror 2023. Byddant yn cael eu crynhoi yn ffilm antholeg i'w dangos yng Ngŵyl Ffilmiau WOW Cymru a’r Byd yn Un ym mis Mawrth 2023.

 

Rhoddir hawliau byd-eang i Ŵyl Ffilmiau WOW Cymru a’r Byd yn Un i ddangos y ffilmiau yng Ngŵyl Ffilm WOW a digwyddiadau cysylltiedig, gan gynnwys digwyddiadau partner, ar-lein ac yn y sinema yn 2023. Yn ogystal, gwahoddir y gwneuthurwyr ffilmiau i gymryd rhan mewn digwyddiadau ar-lein ochr yn ochr â’r dangosiadau.
 

Gweithdai a Mentora

Bydd y 4 gwneuthurwr ffilmiau a gomisiynir yn derbyn arweiniad gan gynhyrchydd ac yn cymryd rhan mewn rhaglen hybrid o fentora, dosbarthiadau meistr a chyfleoedd rhwydweithio wedi’u curadu gan Dhaka Doc Lab. Bydd hyn yn cynnwys Dhaka Doc Lab (22 - 27 Awst) a gweithdy torri bras ym mis Hydref 2022 (5 diwrnod).

Y Broses Ddethol

Bydd dethol yn digwydd drwy broses ymgeisio agored.

 

Bydd llunio rhestr fer yn seiliedig ar ymateb creadigol y gwneuthurwr ffilmiau i’r briff, y llythyr eglurhaol a’r portffolio.

 

Gwahoddir rhestr fer o 16 o wneuthurwyr ffilmiau ifanc a datblygol i weithdy adrodd straeon 5 diwrnod a phroses cyflwyno cynigion rhwng Mai 16eg - 20fed 2022 ac yn ystod y cyfnod hwnnw bydd cyfle i ddatblygu a chyflwyno’r syniad creadigol.

 

Trwy'r broses hon byddwn yn dethol y 4 gwneuthurwr ffilmiau olaf i symud ymlaen i’r cam cynhyrchu. Bydd dau gwneuthurwr ffilm ifanc a datblygol yn cael eu dethol o bob gwlad.

Ein nod yw ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng y rhywiau yn y prosiect hwn, gydag o leiaf un gwneuthurwr ffilmiau benywaidd yn cael ei dewis ym mhob gwlad.

 

Meini Prawf

Bydd gwneuthurwyr ffilmiau yn byw yn, neu â chysylltiad cryf â, naill ai Bangladesh neu Gymru e.e. trwy enedigaeth/addysg.

 

Bydd gwneuthurwyr ffilmiau rhwng 18-35 oed ar ddechrau’r prosiect.

Ffi: £7,000 y ffilm 

I dalu’r holl gostau sy’n gysylltiedig â chynhyrchu ac ôl-gynhyrchu, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ffilmio, golygu, cerddoriaeth, golygu sain, trwyddedu, cywiro lliw, cyfieithu ac isdeitlo yn Saesneg a Bengaleg, teithio a llety.

 

I Wneud Cais

Anfonwch i ni:

• Eich syniad 1 dudalen gan gynnwys crynodeb byr (20 gair), crynodeb (200 gair) a chynllun cynhyrchu (100 gair)

• Dolenni i brofiad blaenorol o wneud ffilmiau

• CV byr (hyd at 200 gair)

• llythyr eglurhaol yn nodi pam fod gennych ddiddordeb yn y prosiect

 

E-bostiwch eich cais i dhakadoclab@gmail.com a rhowan@wowfilmfestival.com 
 

Dyddiad Cau: Dydd Llun 11 Ebrill, 5pm GMT

 

Byddwn yn hysbysu’r 16 ymgeisydd ar y rhestr fer erbyn dydd Mawrth 26ain Ebrill.

 

Gweithdy adrodd straeon 5 diwrnod: Mai 16eg - 20fed 2022

 

Manylion y prosiect

Ariennir Straeon Hinsawdd Bangladesh Cymru gan Grantiau Cydweithio Rhyngwladol y British Council, sydd wedi’u cynllunio i gefnogi sefydliadau yn y DU a thramor i gydweithio ar brosiectau celfyddydol rhyngwladol.

 

Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Gŵyl Ffilm WOW Cymru a’r Byd yn Un a Dhaka Doc Lab.

 

Mae Dhaka DocLab yn trefnu digwyddiad blynyddol sy’n ymwneud â chyflwyno cynigion a mentora ar gyfer gwneuthurwyr ffilmiau dogfen Asiaidd ym Mangladesh. Yn ogystal â'r digwyddiad rhyngwladol blynyddol hwn, ers ei sefydlu yn 2017, mae'r sefydliad wedi bod yn ymgysylltu â gwneuthurwyr ffilmiau datblygol o Fangladesh i ddatblygu eu doniau trwy drefnu dangosiadau ffilm, dosbarthiadau meistr a gweithdai. Gweler https://www.dhakadoclab.org  

 

Yr unig ŵyl yn y DU sy’n ymrwymedig yn bennaf i ffilmiau o Affrica, Asia ac America Ladin, dros yr 21 mlynedd diwethaf mae Gŵyl Ffilm WOW Cymru a’r Byd yn Un wedi arddangos straeon syfrdanol sy’n procio’r meddwl wedi’u hadrodd gan wneuthurwyr ffilmiau rhyngwladol. Mae'r ŵyl hefyd yn arbenigo mewn ffilmiau amgylcheddol ac yn dadlau ynghylch materion gwyrdd. https://www.wowfilmfestival.com